“นโยบายความเป็นส่วนตัว” และ “นโยบายการใช้คุกกี้”

เขียน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://hobbyinter.com

เราคือร้าน ฮ๊อบบี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 มีความหมายว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นามสกุล

2. บริษัท (ถ้ามี)

3. ที่อยู่ในใบเสร็จ และที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

4. เบอร์โทรศัพท์

5. อีเมล

6. ข้อมูลตามสลิปการโอนเงิน เช่น ชื่อ นามสกุลผู้โอนเงิน เลขที่อ้างอิง และ QR code เป็นต้น

7. หมายเลข IP address

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้งานทุกท่านจำเป็นที่จะต้องระบุรายละเอียดข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น และลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อกดสั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้ท่านอาจจำเป็นต้องแนบสลิปการโอนเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ผู้ใช้งานสามารถดู แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ยกเว้น เปลี่ยนแปลง username โดยผู้ควบคุมเว็บไซต์จะมีสิทธิ์ในการดูและแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้งาน

2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการท่านในฐานะลูกค้าของเรา โดยเราอาจจำเป็นต้องติดต่อท่านผ่านอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ใช้สลิปการโอนเงินที่ลูกค้าแนบมาเพื่อตรวจสอบการชำระเงิน และจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้เมื่อกดสั่งซื้อ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรืออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงาน นั่นคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากมีการร้องขอ เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy

2. สถานที่จัดเก็บ คือ ฐานข้อมูลของเรา ร้าน ฮ๊อบบี้

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบจากฐานข้อมูล และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 365 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ บริษัท (ถ้ามี) ที่อยู่ในใบเสร็จ และที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลตามสลิปการโอนเงิน และ IP Address หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการ ไม่ได้ซื้อสินค้ากับทางร้านฮ๊อบบี้ จะมีการลบทำลายข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการใช้บริการภายใน 3 ปี

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

หากท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านได้ อีกทั้ง ท่านยังสามารถขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านที่เราจัดเก็บไว้ แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลที่เราจำเป็นต้องจัดเก็บเพื่อเหตุผลทางกฎหมาย และความปลอดภัย


นโยบายการใช้คุกกี้

เกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายว่าคุกกี้คืออะไร เราจะใช้งานมันอย่างไร และชนิดของคุกกี้ที่เราใช้ กล่าวคือ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้ การใช้ข้อมูล และการตั้งค่าคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลง และเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา โดยความยินยอมของคุณจะมีผลใช้งานในโดเมนดังต่อไปนี้ hobbyinter.com


คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความ (text files) ขนาดเล็กที่ถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก โดยไฟล์ข้อความเหล่านี้จะถูกจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อเว็บไซต์ของเราถูกโหลดบนบราวเซอร์ คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมไปถึงช่วยให้เราวิเคราะห์ผลการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

พวกเราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เหมือนกับบริการออนไลน์ส่วนใหญ่ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง โดยส่วนใหญ่ คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งนั้นจะจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยคุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ของท่านที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้

สำหรับคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเรานั้นจะมีไว้เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ทำงานอย่างไร มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอย่างไร รักษาความปลอดภัย จัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ รวมไปถึงช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คุกกี้ประเภทใดที่ถูกใช้

จำเป็น (Essential): คุกกี้บางอย่างนั้นจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุกกี้นี้จะอนุญาตให้เรารักษาเซสชันของผู้ใช้และป้องกันการคุกคามทางด้านความปลอดภัย โดยจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้จะอนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานของคุณ เพิ่มสินค้าลงตะกร้า และกดชำระเงินอย่างปลอดภัย

สถิติ (Statistics): คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลอย่างจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบไม่ซ้ำกัน หน้าเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชม แหล่งที่มาของการเข้าชม เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ยอดการเข้าชม ผลประกอบการ และสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เกี่ยวกับการใช้งาน (Functional): คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นบนเว็บไซต์ของเราได้ อาทิเช่น การฝังเนื้อหาประเภทวิดีโอ หรือการแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์เราบนโซเชียลมีเดีย (social media)

การตั้งค่า (Preferences): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราจัดเก็บการตั้งค่าของคุณ และการตั้งค่าการเข้าเว็บ เช่น การตั้งค่าภาษา เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ

ฉันจะควบคุมการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้คุกกี้ภายหลัง คุณสามารถคลิกแถบ “Manage Consent” ที่ปรากฎบนหน้าจอของคุณขณะกำลังใช้งานเว็บไซต์ของเรา จากนั้นคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” จากนั้นแถบการตั้งค่าความยินยอมจะถูกแสดงอีกครั้ง โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนความยินยอมได้

นอกจากนี้ บราวเซอร์ที่แตกต่างกันอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปในการระงับและลบคุกกี้ที่ถูกใช้บนเว็บไซต์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของบราวเซอร์ของคุณเพื่อระงับและลบคุกกี้ โดยคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและลบคุกกี้ได้ผ่าน wikipedia.org และ www.allaboutcookies.org.

ช่องทางการติดต่อ

นายสมชาย แสงเงิน

ร้าน ฮ๊อบบี้

+66-2-266-2969 หรือ +66-81-868-8822

hobby.sale@gmail.com